Občianske združenie Výchova – Veda – Vzdelávanie - Výskum

a
si Vás dovolují pozvat na konferenci

 

ŠTUDENTSKÉ FÓRUM® XVI. Metodologické otázky tvorby študentských
výskumných projektov
v pregraduálnom i postgraduálnom štúdiu

21.-22. 12. 2017


hotel Akademie Velké Bílovice

Česká republika

http://www.sf.fhs.utb.cz/  
   MOŽNOSTI ÚČASTI NA KONFERENCI


   1. VIRTUÁLNÍ ÚČAST

   2. OSOBNÍ ÚČAST


V případě osobní účasti můžete zvolit formu prezentace:
   1. ústní prezentace - příspěvek formou prezentace (15 minut) v slovenském, českém, polském, ruském nebo anglickém jazyce spojená s diskusí ke každému příspěvku (15 minut)


   2. poster - posterová prezentace dílčích výsledků výzkumu; posteru bude věnována diskuse (poster je možno zhotovit v českém, slovenském, polském či anglickém jazyce) Zaslané příspěvky k vybranému tématu budou zařazeny do skupin expertů podle jejich zaměření.


Zaslané příspěvky k vybranému tématu budou zařazeny do skupin expertů podle jejich zaměření.

PUBLIKACE Z KONFERENCE

SBORNÍK Z KONFERENCE
PUBLIKACE Z KONFERENCE

!!! NAŠE PUBLIKACE BYLA JIŽ V MINULOSTI
ZAŘAZENA DO DATABÁZE WEB OF SCIENCE!!!!!!Vybrané příspěvky budou po recenzním řízení zařazeny do publikace, která bude zaslána k indexaci na WoS!!!


Na Web of Science již vyšlo:

Wiegerová, A. Young Researchers Forum / Forum Mladych Vyskumnikov. 2012.
Bratislava: Slovenské Pedagogické nakladatelství. ISBN 978-10-02394-3.
Dostupné na https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=8&SID=R1tuNOLDuXCoOfl9VaD&page=1&doc=1

Srdečně zveme vyučující či školitele zúčastněných studentů nebo doktorandů. Využijte možnosti setkat se s předními odborníky v oblasti Pedagogika a zapojte se aktivně do diskusí a podílejte se na zvýšení kvality obsahu programu konference.REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ


Elektronicky na webu: http://www.sf.fhs.utb.cz/prihlaska_.html
Emailem návratkou, ke stažení na webu: http://www.sf.fhs.utb.cz/prihlaska.html
Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Petrů Puhrová
Email: petru_puhrova@utb.cz Tel. +420 604 94 14 62 
                                                      Konferenční poplatek: 200 €

Konferenční poplatek zahrnuje recenzní řízení, sborník, konferenční materiály, odborný program a workshopy.

                           REGISTRACE - PLATBA - ZASLÁNÍ TEXTŮ - NEJPOZDĚJI DO 15. 11. 2017Cestovné (kromě hostů) si hradí účastníci, příp. vysílající organizace.

Poplatek nelze rozdělit na menší položky.

Poplatek za konferenci prosíme uhradit do 30. listopadu 2017 na bankovní účet:


Děkujeme a těšíme se na Vás.

VĚDEČTÍ GARANTI KONFERENCE

• prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové

• prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Zlín

• doc. PaedDr. Petr Urbánek, CSc.
Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Liberec

• prof. PhDr. Milan Pol, Ph.D.
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno

• doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Zlín

• doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Zlín

• Prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Zlín


Organizační garanti konference
• PaedDr. Soňa Kršjaková, PhD.
• Mgr. Barbora Petrů Puhrová

OHLASY ŠTUDENTSKÉHO FÓRA
http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=11610&lang=cs
http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-2/cislo-2/Lampertova.pdf
http://www.utb.cz/album/krtili-jsme-nove-knihy